Stołówka

Zasady odpłatności za obiady w stołówce szkolnej:

Miesięczną odpłatność za obiady należy wpłacać w terminie nieprzekraczalnym do 15 dnia każdego miesiąca na konto

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach ul. Szkolna 6

Bank Spółdzielczy o/Brzeszcze

nr 50 8446 1016 2002 0012 6928 0001

(informacja o odpłatności  dostępna jest w sekretariacie szkoły i pod numerem telefonu 695 383 467)

Odpisów za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeżeli zostały spełnione poniższe warunki:

  • w przypadku planowanej nieobecności dziecka w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej trzy dni wcześniej w sekretariacie szkoły (osobiście lub telefonicznie).
  • w przypadku choroby dziecka należy zgłosić ten fakt w sekretariacie szkoły (osobiście lub telefonicznie) najpóźniej do godziny 8:00 danego dnia.
  • osoby rezygnujące ze stołówki powinny zgłosić ten fakt tydzień przed rezygnacją lub na koniec miesiąca.

Zarządzenie nr 3/2022/2023

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach

z dnia 26 sierpnia 2022 roku

w sprawie: ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej i przedszkolnej oraz wysokości odpłatności za posiłki przygotowane w tej stołówce.

Na podstawie art.106  i art. 106 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2021r. poz. 1082), art. 52 ust.12 z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

( Dz. U. z 2020r. poz.2029 oraz z 2021r. poz. 619i 1237 ) oraz art.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela( Dz. U.z 2020r. poz. 2215 oraz z 2021r. poz.4)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać dzieci przedszkolne, uczniowie oraz pracownicy.

2. Ustala się w porozumieniu z organem prowadzącym dzienną wysokość opłaty za korzystanie

przez uczniów z posiłku w stołówce w wysokości:

– w przedszkolu – 13 zł (w tym śniadanie 3 zł,obiad 8 zł, podwieczorek 2 zł);

– w szkole podstawowej – 9 zł (obiad);

– do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust.1,nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

3. W porozumieniu z organem prowadzącym ustala się dzienną wysokość opłaty za korzystanie                z posiłku w stołówce przez pracowników szkoły lub przedszkola  w wysokości 17 zł ( obiad) uwzględniającej pełne koszty przygotowania posiłku, w tym koszty surowca przeznaczonego na wyżywienie – 10 zł, oraz koszty wynagrodzenia pracowników stołówki oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń, a także koszty utrzymania stołówki- 7zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.