Deklaracja dostępności strony internetowej Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 w Brzeszczach przy ul. Szkolnej 6, składa się z segmentu głównego i dwóch bocznych skrzydeł. Między pierwszym skrzydłem a salą gimnastyczną znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych z miejscem parkingowym dla busa. Z drugiej strony sali gimnastycznej znajduje się drugi podjazd dla niepełnosprawnych z wejściem na główny hol szkoły. W holu usytuowanym w środkowej części budynku znajduje się platforma schodowa na wózek inwalidzki. Platforma jest kontrolowana w określonych terminalach przez Urząd Nadzoru Technicznego. W głównym segmencie budynku na parterze jest usytuowana ubikacja dla niepełnosprawnych, druga ubikacja dla niepełnosprawnych mieści się na korytarzu pierwszego piętra w głównej części budynku. Wewnątrz budynku są oznaczenia dróg ewakuacyjnych. Na każdym piętrze umieszczone są plany ewakuacyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.