Regulamin dyżuru wakacyjnego 2020/2021

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Brzeszcz dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2020/2021
planowany jest:
od 1 do 31 lipca – Przedszkole nr 2 z oddziałami integracyjnymi „Słoneczko” w Brzeszczach
ul. Narutowicza 6, 32-620 Brzeszcze, tel. 32-7372822, 695 384 249
od 2 do 31 sierpnia – Przedszkole nr 4 „Pod Tęczą” w Jawiszowicach, ul. Gałczyńskiego 1,
tel. 32-7370559, 32-2111406, 693956586
Przedszkola pracują w godzinach 6.00 – 16.00.
I. Kryteria naboru
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 651)
Wytyczne przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r.
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art.8a
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U.z 2021r.
poz.195).
Zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny dokonują rodzice, którzy nie mogą pogodzić
aktywnej pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem:
-samotnie wychowujący dziecko i pracujący,
-oboje pracujący.
Z dyżuru mogą korzystać tylko te dzieci, które uczęszczały do przedszkola w roku szkolnym
poprzedzającym dyżur wakacyjny. Okres dyżuru nie jest okresem adaptacji dzieci, które będą
uczęszczały do przedszkola od 1 września 2021r.
II. Zapisy
Karty zapisu można odbierać w przedszkolach macierzystych lub pobrać ze strony internetowej
ww przedszkoli. Integralną częścią karty jest upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola.
Składanie wypełnionych kart zapisu dziecka na dyżur wakacyjny trwać będzie od 7 czerwca
2021 do 17 czerwca 2021 w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.
Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zobowiązani są do
przedłożenia go wraz z kartą zapisu.
Przed złożeniem karty należy zapoznać się z Regulaminem dyżuru wakacyjnego oraz
procedurami organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola w okresie dyżuru , jego
działalności w związku z zagrożeniem COVID – 19 (dostępne na stronie internetowej
przedszkola).
Informację o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny można będzie uzyskać
21 czerwca 2021 r. telefonicznie od 10.00 do 15.00 w :
– Przedszkolu nr 2 z oddziałami integracyjnymi „Słoneczko” w Brzeszczach, tel. 695384249
– Przedszkolu nr 4 „Pod Tęczą” w Jawiszowicach / nr tel. 693956586
III. Opłata
1. Opłata będzie pobierana z góry. Kwota do wpłaty zostanie podana telefonicznie lub mailowo
21 czerwca 2021 r. w godz. 10.00 – 15.00. Informacja o odpłatności będzie udzielana w
przedszkolu, w którym pełniony jest dyżur.
Wpłaty należy dokonać:
– w dniach od 22 do 23 czerwca 2021 r. – Przedszkole nr 2 z oddziałami integracyjnymi
„Słoneczko” w Brzeszczach
nr konta 42 8446 1016 2002 0012 6944 0001
– w dniach od 21 do 23 lipca 2021 r.- Przedszkole nr 4 „Pod Tęczą” w Jawiszowicach
nr konta 84 8446 1016 2002 0012 6957 0001
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę przedszkola w którym
pełniony jest dyżur. Brak wpłaty w określonym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy
przyjętych na dyżur.
2. W przypadku rezygnacji z dyżuru lub nieobecności dziecka, wpłaty nie będą zwracane.

Procedura-w-czasie-epidemii

Upoważnienie-do-odbioru

KARTA-ZAPISU-NA-DYŻUR

REGULAMIN-DYŻURU-WAKACYJNEGO

 

Dyżur wakacyjny
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast