WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

W myśl rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

Przedszkole Pod Kasztanami organizuje zajęcia w przedszkolu w dniach od 29.03.2021 do 9.04.2021 dla dzieci:

  1. rodziców posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
  2. rodziców, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą;

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego;

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny;

e) wykonują działania ratownicze;

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369);

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Prosimy o deklarację kwalifikujących się i chętnych rodziców, aby zgłosili fakt przyjścia dziecka do wychowawcy.

Wicedyrektor ZSP nr 4 w Brzeszczach
Teresa Nycz 

Ważna informacja dla Rodziców
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast