5Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kształtowania właściwych postaw młodego człowieka. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodzieży poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach ich życia.

Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest okazją do budowania świata wartości, szukania autorytetów i rozwoju zainteresowań. Dla nas nauczycieli ta forma aktywności uczniowskiej jest szczególnie ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno–wychowawczy. Jest jednym ze sposobów ukazania młodemu człowiekowi alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez czynienie dobra dla innych, czerpania z tego co się wspólnie robi radości i własnej satysfakcji.

„ Realizujemy się najpełniej, jeśli potrafimy żyć dla innych” – słowa ks. Jana Twardowskiego, patrona byłego Gimnazjum nr 1, doskonale komponują z przesłaniem programu Szkolnego Koła Wolontariatu. 

Szkolne Koło Wolontariatu skupia przede wszystkim młodzież naszej szkoły, ale także – co bardzo cieszy – jej absolwentów. Liczy około 50 członków, którzy systematycznie angażują się w działania koła. Dodatkowo część młodzieży włącza się do pomocy okazjonalnie np. przy organizacji większych akcji. Za motto swoich działań przyjęliśmy słowa „ Razem możemy więcej” . Spotkania wolontariuszy odbywają się systematycznie jeden raz na dwa tygodnie oraz częściej przy organizacji różnych przedsięwzięć. Wolontariusze uczestniczą w tworzeniu regulaminu działalności Koła, planu pracy, w większości są także pomysłodawcami planowanych działań.

4Działania podejmowane w ramach działalności koła kierowane są głównie do osób potrzebujących z naszego najbliższego otoczenia, społeczności szkolnej i lokalnej, a także obejmują coraz szersze grono ludzi, których często nie znamy osobiście, a prośby o pomoc docierają z różnych stron kraju i świata.

Jesteśmy placówką, która posiada odziały integracyjne, dlatego istnieje potrzeba pomocy uczniom mającym trudności w funkcjonowaniu w społeczności szkolnej i lokalnej. Wynikają one z wielorakich dysfunkcji, ograniczeń ruchowych, problemów w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, trudnej sytuacji rodzinnej. Dostrzegamy w naszym najbliższym środowisku osoby dotknięte wypadkami losowymi, ciężkimi chorobami. Na terenie naszej miejscowości jest grupa dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dotkniętych problemami finansowymi, społecznymi, które potrzebują wsparcia zarówno finansowego, jak i pomocy w realizacji obowiązków szkolnych i w organizacji czasu wolnego. W obrębie naszej szkoły mieszkają osoby samotne, chore, niepełnosprawne, którym potrzebna jest pomoc innych w zakresie codziennych czynności, jak również w utrzymywaniu kontaktów ze środowiskiem i uczestnictwa w życiu społecznym.

PODEJMOWANE DZIAŁANIA

Wolontariusze – włączając do udziału wszystkich uczniów, a także pracowników szkoły – organizują w szkole tzw. „Słodkie czwartki” , których celem jest pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych koniecznych do realizacji działań podejmowanych przez wolontariat. 

Członkowie Klubu włączają się także w działania na terenie naszej miejscowości, poprzez pomoc w organizacji różnych akcji charytatywnych i innych, 1pomagają między innymi podczas: „Wigilii dla samotnych”, Kiermaszu świątecznego – „Jawiszowickie Jajo”, „Dnia Dziecka”, „Dnia Rodziny”, „ Zielonych wakacji”. 

Corocznie Szkolne Koło Wolontariatu współpracuje z grupą „Charytatywni” oraz Ośrodkiem Kultury przystępując do akcji „Poduszka dla Maluszka” w ramach programu „Razem zmieniajmy świat – Razem pomagajmy innym”. Uczniowie zbierają pieniądze na zakup poduszek – przytulanek dla dzieci ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Dzięki ofiarności społeczności szkolnej możemy ofiarować zebraną kwotę oraz maskotki i poduszeczki małym pacjentom. 

Nasi wolontariusze uczestniczą w ogólnopolskich akcjach takich jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza, Sprzątanie Świata.

Systematycznie współpracują ze świecką misjonarką i wspierają działalność misyjną w Peru, dwa razy w roku przeprowadzają zbiórkę pieniężną na ten cel.

Szkolne Koło Wolontariatu dzięki współpracy z Parafią Św. Urbana w Brzeszczach włącza się w organizację wielu przedsięwzięć na rzecz osób potrzebujących.

Dobrą tradycją stały się odwiedziny osób chorych i samotnych z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. Wolontariusze własnoręcznie wykonują okolicznościowe stroiki i pod przewodnictwem księży z Parafii odwiedzają chorych, samotnych i niepełnosprawnych mieszkających na terenie naszej miejscowości.

2Dużo satysfakcji i radości przynosi wolontariuszom coroczny współudział w organizacji Parafialnej Majówki, podczas której przygotowują „Kącik Niespodzianek”, Dochód w całości zostaje przeznaczony na dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Podczas tej imprezy grupa wolontariuszy przygotowuje i przeprowadza konkurencje sportowe dla najmłodszych.

 

W ramach współpracy z Parafią grupa wolontariuszy systematycznie pomaga w organizacji zabaw dla dzieci szkoły podstawowej z okazji karnawału czy andrzejek. Przygotowują nagłośnienie, zajmują się przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursów i zabaw integracyjnych, a także przygotowują poczęstunek dla uczestników.

Nasze Koło systematycznie współpracuje z Centrum Wolontariatu w Brzeszczach, dzięki czemu wolontariusze mogą docierać do coraz szerszego grona osób potrzebujących, a także spotykać się i wymieniać doświadczenia z innymi wolontariuszami. Dzięki tej współpracy uczestniczą w bezpłatnych szkoleniach dla wolontariuszy, podczas których zdobywają potrzebną wiedzę i wsparcie w działaniach. Corocznie członkowie Klubu uczestniczą w organizacji Gminnych Obchodów Dnia Wolontariusza, podczas których jest okazja, aby podziękować i docenić ich bezinteresowną pracę.

Ważne jest dla nas opiekunów i wolontariuszy, aby zarażać ideą wolontariatu coraz szersze grono ludzi, uwrażliwiać ich na potrzeby innych, dlatego też wolontariusze wykonują okolicznościowe gazetki szkolne, audycje i apele poświęcone tematyce wolontariatu.

Dużym sukcesem naszych wolontariuszy jest czterokrotny udział w Małopolskim Projekcie „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”, przygotowującym uczniów do niesienia pomocy potrzebującym. Cele, jakie stawialiśmy sobie przy realizacji każdego z nich, są kontynuowane i ubogacane o coraz to nowe pomysły. Bardzo cieszy fakt, że te – wydaje się zwyczajne – nasze gesty dobroci zostały zauważone i docenione przez Jury Projektu – 20 osobowa grupa wolontariuszy z naszego koła otrzymała dwukrotnie (w edycji 2009 i 2010) Wyróżnienie w Projekcie „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”.