Plan pracy Szkolnego Koł
a Wolontariatu na rok szkolny 2018/ 2019


5Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kształtowania właściwych postaw młodego człowieka. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodzieży poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach ich życia.

Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest okazją do budowania świata wartości, szukania autorytetów i rozwoju zainteresowań . Dla nas nauczycieli ta forma aktywności uczniowskiej jest szczególnie ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno – wychowawczy. Jest jednym ze sposobów ukazania młodemu człowiekowi alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez czynienie dobra dla innych, czerpania z tego co się wspólnie robi radości i własnej satysfakcji.

„ Realizujemy się najpełniej, jeśli potrafimy żyć dla innych” –

słowa ks. Jana Twardowskiego, patrona naszej szkoły doskonale komponują z przesłaniem programu Szkolnego Koła Wolontariatu, działającego przy Gimnazjum nr 1 w Brzeszczach.
Młodzież naszej szkoły stawiając pierwsze kroki w dziedzinie wolontariatu przystąpiła do realizacji projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych. Głównym celem projektu było przygotowanie młodzieży do niesienia pomocy potrzebującym. Efektem udziału w kolejnych edycjach tegoż projektu, było coraz szersze zainteresowanie młodzieży naszego gimnazjum ideą wolontariatu. W odpowiedzi na to, w roku szkolnym 2008/2009 powstało Szkolne Koło Wolontariatu, które działa do dzisiaj. Skupia przede wszystkim młodzież naszej szkoły, ale także co bardzo cieszy jej absolwentów. Liczy około 50 członków, którzy systematycznie angażują się w działania koła, ale także jest grupa młodzieży która włącza się do pomocy okazjonalnie np. przy organizacji większych akcji. Za motto swoich działań przyjęli słowa „ Razem możemy więcej” . Spotkania wolontariuszy odbywają się systematycznie jeden raz na dwa tygodnie oraz częściej przy organizacji różnych przedsięwzięć. Wolontariusze uczestniczą w tworzeniu regulaminu działalności Koła, planu pracy, w większości są także pomysłodawcami planowanych działań.

4Działania podejmowane w ramach działalności koła kierowane są głównie do osób potrzebujących z naszego najbliższego otoczenia, społeczności szkolnej i lokalnej, a także obejmują coraz szersze grono ludzi, których często nie znamy osobiście, a prośby o pomoc docierają z różnych stron kraju i świata.

Jesteśmy placówką, która posiada odziały integracyjne, dlatego istnieje potrzeba pomocy uczniom mającym trudności w funkcjonowaniu w społeczności szkolnej i lokalnej. Wynikają one z wielorakich dysfunkcji, ograniczeń ruchowych, problemów w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, trudnej sytuacji rodzinnej. Dostrzegamy w naszym najbliższym środowisku osoby dotknięte wypadkami losowymi, ciężkimi chorobami. Na terenie naszej miejscowości jest grupa dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin, dotkniętych problemami finansowymi, społecznymi, które potrzebują wsparcia zarówno finansowego jak i pomocy w realizacji obowiązków szkolnych i w organizacji czasu wolnego. W obrębie naszej szkoły mieszkają osoby samotne, chore, niepełnosprawne, którym potrzebna jest pomoc innych w zakresie codziennych czynności, jak również utrzymywaniu kontaktów ze środowiskiem i uczestnictwa w życiu społecznym.

PODEJMOWANE DZIAŁANIA

Wolontariusze włączając do udziału wszystkich uczniów, a także pracowników szkoły organizują w szkole tzw. „ Słodkie czwartki” , których celem jest pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych koniecznych do realizacji działań podejmowanych przez wolontariat( w wyznaczone dni organizują sprzedaż przygotowanych słodkości).

Członkowie Klubu włączają się także w działania na terenie naszej miejscowości, poprzez pomoc w organizacji różnych akcji charytatywnych i innych, 1pomagali między innymi podczas: „Wigilii dla samotnych”, Kiermaszu świątecznego – „Jawiszowickie Jajo”, „Dnia Dziecka”, „Dnia Rodziny”, „ Zielonych wakacji”. Grupa wolontariuszy podjęła współpracę z Samorządem Osiedlowym – zaangażowali się w organizację DNIA DZIECKA – na Osiedlu Szymanowskiego w Brzeszczach. (Pomoc w obsłudze stanowisk sportowych, zapewnienie bezpieczeństwa dzieci podczas zabaw).

W ramach Akcji prowadzonej przez CARITAS POLSKA – Jałmużna Wielkopostna 2010, uczniowie naszej szkoły podobnie jak w ubiegłych latach składali drobne kwoty pieniężne do skarbonek Caritasu. Gimnazjaliści rezygnowali z drobnych zakupów w szkolnym sklepiku, a pieniądze wrzucali do skarbonek. W Wielkim Tygodniu, Szkolne Koło Wolontariatu przeliczyło pieniądze i przekazało je rodzinie Lenki Paw – dziewczynki, która oczekuje na operację w Stanach Zjednoczonych. Warto dodać, że wolontariusze zajęli się podsumowaniem tej akcji i najbardziej zaangażowanym klasom wręczyli pamiątkowe dyplomy.

W ubiegłym roku szkolnym roku szkolnym Szkolne Koło Wolontariatu podjęło współpracę Z grupą „Charytatywni” oraz Ośrodkiem Kultury 2przystępując do akcji „Poduszka dla Maluszka” w ramach programu „Razem zmieniajmy świat – Razem pomagajmy innym”. Przez miesiąc nasi wolontariusze kwestowali na terenie szkoły. Zbierali pieniądze na zakup poduszek – przytulanek dla dzieci ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Dzięki ofiarności społeczności szkolnej mogliśmy ofiarować zebraną kwotę oraz maskotki i poduszeczki małym pacjentom. W bieżącym roku szkolnym również wzięliśmy udział w tym przedsięwzięciu.

FOLDER Nasi wolontariusze uczestniczą w ogólnopolskich akcjach takich jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza, Sprzątanie Świata.

Systematycznie współpracują ze świecką misjonarką i wspierają działalność misyjną w Peru, dwa razy w roku przeprowadzają zbiórkę pieniężną na ten cel.

Szkolne Koło Wolontariatu dzięki współpracy z Parafią Św. Urbana w Brzeszczach włącza się w organizację wielu przedsięwzięć na rzecz osób potrzebujących.

Dobrą tradycją stały się odwiedziny osób chorych i samotnych z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. Wolontariusze własnoręcznie wykonują okolicznościowe stroiki i pod przewodnictwem księży z Parafii odwiedzają chorych, samotnych i niepełnosprawnych mieszkających na terenie naszej miejscowości.

2Dużo satysfakcji i radości przynosi wolontariuszom coroczny współudział w organizacji Parafialnej Majówki, podczas której przygotowują „Kącik Niespodzianek”, Dochód w całości zostaje przeznaczony na dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Wolontariuszom udaje się włączać w tę akcję społeczność całego gimnazjum, która wykazuje się niezwykłą pomysłowością i hojnością podczas zbiórki fantów. Podczas tej imprezy grupa wolontariuszy przygotowuje i przeprowadza konkurencje sportowe dla najmłodszych.

Zaproszenie wolontariuszy do udziału w koloniach letnich, organizowanych przez Parafię Św. Urbana było dla nich nie tylko dużym wyzwaniem, ale także wyróżnieniem. Z dużym zaangażowaniem pomagali w opiece nad dziećmi, twórczo organizowali im wolny czas. Wyjazd był dla nich okazją do nabycia nowych doświadczeń.

W ramach współpracy z Parafią grupa wolontariuszy systematycznie pomaga w organizacji zabaw dla dzieci szkoły podstawowej z okazji Karnawału, Andrzejek. Przygotowują nagłośnienie, zajmują się przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursów i zabaw integracyjnych, a także przygotowują poczęstunek dla uczestników.

Wolontariusze zaangażowali się, a także włączyli swoich kolegów do pomocy w rozładunkach żywności w ramach Pomocy Unijnej dla ubogich rodzin. Ponadto wspólnie z Parafialnym Zespołem Charytatywnym rozprowadzali dary z Europejskich Banków Żywności – przeznaczone dla o trudnej sytuacji finansowej.

Nasze Koło systematycznie współpracuje z Centrum Wolontariatu w Brzeszczach, dzięki czemu wolontariusze mogą docierać do coraz szerszego grona osób potrzebujących, a także spotykać się i wymieniać doświadczenia z innymi wolontariuszami. Dzięki tej współpracy uczestniczą w bezpłatnych szkoleniach dla wolontariuszy, podczas których zdobywają potrzebną wiedzę i wsparcie w działaniach. Corocznie członkowie Klubu uczestniczą w organizacji Gminnych Obchodów Dnia Wolontariusza, podczas których jest okazja, aby podziękować i docenić ich bezinteresowną pracę.

Ważne jest dla nas opiekunów i wolontariuszy, aby zarażać ideą wolontariatu coraz szersze grono ludzi , uwrażliwiać ich na potrzeby innych, dlatego też wolontariusze wykonują okolicznościowe gazetki szkolne , audycje i apele poświęcone tematyce wolontarystycznej.

Dużym sukcesem naszych wolontariuszy jest czterokrotny udział w Małopolskim Projekcie „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”, przygotowującym uczniów do niesienia pomocy potrzebującym. Cele jakie stawialiśmy sobie przy realizacji każdego z nich są kontynuowane i ubogacane o coraz to nowe pomysły. Udział wolontariuszy i opiekunów w szkoleniach dotyczących realizacji projektu był okazją, aby podzielić się własnymi , sprawdzonymi formami pomocy z innymi grupami , a także zarazić się pomysłami innych, a co najważniejsze uzyskać fachową wiedzę i motywację do dalszych działań. Bardzo cieszy fakt ,że te wydaje się zwyczajne nasze gesty dobroci, zostały zauważone i docenione przez Jury Projektu – 20 osobowa grupa wolontariuszy z naszego gimnazjum otrzymała dwukrotnie Wyróżnienie w Projekcie „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” w edycji 2009 i 2010.