SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU – „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”

 

„Człowiek jest wielki nie przez to,
 co ma, nie przez to, kim jest,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”  

Jan Paweł II


 

Kilka słów o idei wolontariatu…

Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kształtowania właściwych postaw młodego człowieka. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodzieży poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach ich życia. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest okazją do budowania świata wartości, szukania autorytetów i rozwoju zainteresowań. Dla nas nauczycieli ta forma aktywności uczniowskiej jest szczególnie ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno–wychowawczy. Jest jednym ze sposobów ukazania młodemu człowiekowi alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez czynienie dobra dla innych, czerpania z tego co się wspólnie robi radości i własnej satysfakcji.

Kto działa w Szkolnym Kole Wolontariatu?

Szkolne Koło Wolontariatu skupia przede wszystkim młodzież naszej szkoły, ale także – co bardzo cieszy – jej absolwentów, którzy systematycznie angażują się w działania koła. Dodatkowo część młodzieży włącza się do pomocy okazjonalnie np. przy organizacji większych akcji. Za motto swoich działań przyjęliśmy słowa „Razem możemy więcej”. 

 

Dlaczego pomagamy?

Jesteśmy placówką, która posiada odziały integracyjne, dlatego istnieje potrzeba pomocy uczniom mającym trudności w funkcjonowaniu w społeczności szkolnej i lokalnej. Wynikają one z wielorakich dysfunkcji, ograniczeń ruchowych, problemów w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, trudnej sytuacji rodzinnej. Dostrzegamy w naszym najbliższym środowisku osoby dotknięte wypadkami losowymi, ciężkimi chorobami. Na terenie naszej miejscowości jest grupa dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dotkniętych problemami finansowymi, społecznymi, które potrzebują wsparcia zarówno finansowego, jak i pomocy w realizacji obowiązków szkolnych i w organizacji czasu wolnego. W obrębie naszej szkoły mieszkają osoby samotne, chore, niepełnosprawne, którym potrzebna jest pomoc innych w zakresie codziennych czynności, jak również w utrzymywaniu kontaktów ze środowiskiem i uczestnictwa w życiu społecznym. Działania podejmowane w ramach działalności koła kierowane są głównie do osób potrzebujących z naszego najbliższego otoczenia, społeczności szkolnej i lokalnej, a także obejmują coraz szersze grono ludzi, których często nie znamy osobiście, a prośby o pomoc docierają z różnych stron kraju i świata.

Program Szkolnego Koła Wolontariatu

Kilka słów o naszych działaniach, czyli jak pomagamy w okresie nauki stacjonarnej?

Wolontariusze – włączając do udziału wszystkich uczniów, a także pracowników szkoły – organizują w szkole tzw. „Słodkie czwartki” , których celem jest pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych koniecznych do realizacji działań podejmowanych przez wolontariat. 

Członkowie Klubu włączają się także w działania na terenie naszej miejscowości, poprzez pomoc w organizacji różnych akcji charytatywnych i innych, pomagają między innymi podczas: „Wigilii dla samotnych”, Kiermaszu świątecznego – „Jawiszowickie Jajo”, „Dnia Dziecka”, „Dnia Rodziny”, „ Zielonych wakacji”. 

Corocznie Szkolne Koło Wolontariatu współpracuje z grupą „Charytatywni” oraz Ośrodkiem Kultury przystępując do akcji „Poduszka dla Maluszka” w ramach programu „Razem zmieniajmy świat – Razem pomagajmy innym”. Uczniowie zbierają pieniądze na zakup poduszek – przytulanek dla dzieci ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Dzięki ofiarności społeczności szkolnej możemy ofiarować zebraną kwotę oraz maskotki i poduszeczki małym pacjentom. 

Nasi wolontariusze uczestniczą w ogólnopolskich akcjach takich jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza, Sprzątanie Świata.

Systematycznie współpracują ze świecką misjonarką i wspierają działalność misyjną w Peru, dwa razy w roku przeprowadzają zbiórkę pieniężną na ten cel.

Szkolne Koło Wolontariatu dzięki współpracy z Parafią Św. Urbana w Brzeszczach włącza się w organizację wielu przedsięwzięć na rzecz osób potrzebujących.

Dobrą tradycją stały się odwiedziny osób chorych i samotnych z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. Wolontariusze własnoręcznie wykonują okolicznościowe stroiki i pod przewodnictwem księży z Parafii odwiedzają chorych, samotnych i niepełnosprawnych mieszkających na terenie naszej miejscowości.

Dużo satysfakcji i radości przynosi wolontariuszom coroczny współudział w organizacji Parafialnej Majówki, podczas której przygotowują „Kącik Niespodzianek”, Dochód w całości zostaje przeznaczony na dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Podczas tej imprezy grupa wolontariuszy przygotowuje i przeprowadza konkurencje sportowe dla najmłodszych.

Nasze Koło systematycznie współpracuje z Centrum Wolontariatu w Brzeszczach, dzięki czemu wolontariusze mogą docierać do coraz szerszego grona osób potrzebujących, a także spotykać się i wymieniać doświadczenia z innymi wolontariuszami. Dzięki tej współpracy uczestniczą w bezpłatnych szkoleniach dla wolontariuszy, podczas których zdobywają potrzebną wiedzę i wsparcie w działaniach. Corocznie członkowie Klubu uczestniczą w organizacji Gminnych Obchodów Dnia Wolontariusza, podczas których jest okazja, aby podziękować i docenić ich bezinteresowną pracę.

Jak działamy w okresie pandemii i nauki zdalnej?

W ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu  oprócz wyżej wymienionych działań organizowane są także spotkania popularyzujące wiedzę o wolontariacie, służące organizacji wszelakich zbiórek i akcji charytatywnych. Szkolne Koło Wolontariatu, mimo oczywistych trudności, które wynikają z sytuacji epidemicznej w kraju, stara się wykonywać zadania wynikające z planu działań na ten rok.                                

Zgromadzone we wcześniejszych akcjach pieniądze przesłaliśmy na rehabilitację chorych dzieci. Wysłaliśmy datki na budowę szpitala i studni w Sudanie. 

 W trakcie zdalnego nauczania nasi wolontariusze wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Kartka dla Medyka”, wykonali własnoręcznie kartki, które były formą podziękowania dla służby zdrowia, za poświęcenie podczas trudnego czasu epidemii.

Przez cały rok zbieramy nakrętki. Pojemnik, w którym gromadzimy nakrętki stoi przy wejściu do szkoły. Tym razem wspieramy chorą Nikolę Kurpas, 13- letnią mieszkankę naszej miejscowości, która cierpi na mózgowe porażenie dziecięce. Zachęcamy wszystkich uczniów i pracowników szkoły do włączenia się w akcję!

     

W miesiącu grudniu wolontariusze biorą udział  akcji MEN „Razem na Święta” 2020.                 

Celem tej inicjatywy jest zarówno zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych. Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii tegoroczna edycja akcji ma miała nieco odmienny charakter.  

Planujemy wykonać jak największą ilość kartek świątecznych, wpisać do nich życzenia i przekazać ludziom chorym, samotnym, starszym, a także lekarzom w Ośrodkach Zdrowia, Paniom Sprzedawczyniom, naszym sąsiadom.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich uczniów i pracowników naszej szkoły!

 

Corocznie Święta Bożego Narodzenia dla wolontariuszy są okazją do tego, aby pomóc innym. Nie inaczej jest w tym roku. Uczniowie z dużym zaangażowaniem wykonali kartki świąteczne, które zostaną doręczone mieszkańcom naszej miejscowości, ludziom chorym, samotnym a także dla tych, którym jesteśmy wdzięczni za ich pracę i trud podejmowany dla innych.