Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Brzeszczach:

 • jest szkołą z klasami integracyjnymi, w których uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • promuje chrześcijański system wartości;
 • wzmacnia poczucie tożsamości narodowej, przywiązanie do historii i tradycji kraju, sprzyja rozwijaniu obywatelskich, patriotycznych i społecznych postaw;
 • pomaga wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów;
 • zapewnia równość szans i sprawiedliwość społeczną;
 • dąży do wychowania dziecka aktywnego, samodzielnego, ciekawego świata, otwartego na innych, twórczego, mającego poczucie własnej wartości;
 • gwarantuje dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonym gmachu szkoły;
 • zapewnia uczniom bezpieczeństwo, fachową opiekę i dobre przygotowanie do dalszej nauki;
 • wspiera ducha partnerstwa między uczniami a pracownikami, między rodzicami a szkołą, między społecznością lokalną a wszystkimi podmiotami szkoły;
 • przygotowuje uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów;
 • zatrudnia wysoko wykwalifikowaną i ciągle doskonalącą się kadrę pedagogiczną. 

Absolwent naszej szkoły:

 • rozumie ciągłą potrzebę pracy nad sobą i otwartością na innych;
 • posiada umiejętność rozróżniania dobra i zła;
 • kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności;
 • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych;
 • zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły;
 • troszczy się o zdrowie i sprawność fizyczną, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia;
 • dba o bezpieczeństwo swoje i innych;
 • rozumie potrzeby innych, w tym także osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo oraz wykazuje gotowość niesienia pomocy.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1:
Dyrektor: mgr Krystyna Wrona
Wicedyrektor: mgr Magdalena Dubiel-Baran (szkoła podstawowa)
Wicedyrektor: mgr Teresa Nycz (przedszkole)

Wychowawcy poszczególnych klas:
klasa 1a: Żaneta Bielenin
klasa 1b: Aneta Kobylanka
klasa 1c: Henryka Karpa, Agnieszka Rudnicka
klasa 2a: Małgorzata Luranc, Joanna Wenda
klasa 2b: Marlena Babula
klasa 2c: Jadwiga Bolek, Katarzyna Pawela
klasa 3a: Sylwia Szczerbowska, Anna Maciewicz
klasa 3b: Dorota Englart
klasa 3c: Ewa Przemyk, Katarzyna Heród
klasa 4a: Ewa Myśliwiec, Dorota Bąk
klasa4b: Marta Hanzlik
klasa 5a: Barbara Woźniak, Urszula Grzywa
klasa 5b: Joanna Janik
klasa 5c: Agnieszka Stopa
klasa 6a: Anna Szlenk, Dorota Sikora
klasa 6b: Iwona Wójcik
klasa 6c: Katarzyna Czembor-Pękal
klasa 7a: Elżbieta Kaczka, Renat Szymański
klasa 7b: Agnieszka Wołoszyn-Korczyk
klasa 8a: Tatiana Pałka-Witowska
klasa 8b: Marek Szromba

Kadra Pedagogiczna:
Żaneta Bielenin – edukacja wczesnoszkolna, integracja sensoryczna
Aneta Kobylanka – edukacja wczesnoszkolna
Henryka Karpa – edukacja wczesnoszkolna
Agnieszka Rudnicka – nauczyciel wspomagający
Małgorzata Luranc – edukacja wczesnoszkolna
Joanna Wenda – nauczyciel wspomagający
Marlena Babula – edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający
Jadwiga Bolek – edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Pawela – nauczyciel wspomagający
Sylwia Szczerbowska – edukacja wczesnoszkolna
Anna Maciewicz – nauczyciel wspomagający
Dorota Englart – edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający
Ewa Przemyk – edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Heród – nauczyciel wspomagający
Dorota Bąk – nauczyciel wspomagający
Urszula Grywa – nauczyciel wspomagający, tyflopedagog, socjoterapeuta
Magdalena Dubiel-Baran – wicedyrektor, nauczyciel wspomagający
Bernadeta Janosz – język polski
Iwona Wójcik – język polski
Ewa Myśliwiec – język polski
Joanna Janik – język angielski, nauczyciel wspomagający
Barbara Woźniak – język angielski
Marta Hanzlik – język angielski
Elżbieta Paluch – język angielski
Sylwia Klenczar – język angielski, nauczyciel wspomagający
Dorota Sikora – język niemiecki, nauczyciel wspomagający
Nina Staś – historia
Katarzyna Studencka – historia, wiedza o społeczeństwie
Dorota Długosz – matematyka
Agnieszka Stopa – matematyka, nauczyciel wspomagający
Katarzyna Czembor-Pękal – biologia, matematyka, nauczyciel wspomagający
Elżbieta Kaczka – biologia, matematyka, nauczyciel wspomagający
Agnieszka Wołoszyn-Korczyk – przyroda, biologia, matematyka, nauczyciel wspomagający
Małgorzta Szlagór – geografia, technika, nauczyciel wspomagający
Teresa Michalik – fizyka, chemia
Anna Szlenk – plastyka, muzyka
Katarzyna Mreżar – plastyka, muzyka
Patryk Krawczyk – informatyka
Tatiana Pałka-Witowska – matematyka, informatyka
Renat Szymański – wychowanie fizyczne, nauczyciel wspomagający
Mirosław Włodarczyk – wychowanie fizyczne
Daniel Pochopień – wychowanie fizyczne, nauczyciel wspomagający
Grzegorz Majcherczyk – wychowanie fizyczne, nauczyciel wspomagający
Marek Szromba – wychowanie fizyczne
s. Zdzisława Uryć – religia
ks. Dariusz Dybczak – religia
ks. Arkadiusz Talik – religia
Katarzyna Nawrocka – wychowanie do życia w rodzinie
Grzegorz Klamra – edukacja dla bezpieczeństwa
Bożena Kochman – doradztwo zawodowe, wychowawca świetlicy
Ewa Mazur – wychowawca świetlicy
Karolina Matejczyk – psycholog
Beata Korczyk – pedagog
Ewa Huczek – logopeda
Marta Bialikiewicz – bibliotekarz
Daniel Nowak – rehabilitant

Godziny pracy psychologa:
poniedziałek: 7:30-8:30
wtorek: 9:00-15:00   (konsultacje dla rodziców: 11:00-11:45)
środa: 7:30-15:00
czwartek: 8:20-15:00

Godziny pracy logopedy:
poniedziałek: 10:05-14:40
wtorek: 10:05-13:50
środa: 10:05-14:40
czwartek: 7:30-13:50
piątek: 7:30-10.00