Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Brzeszczach:

 • jest szkołą z klasami integracyjnymi, w których uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • promuje chrześcijański system wartości;
 • wzmacnia poczucie tożsamości narodowej, przywiązanie do historii i tradycji kraju, sprzyja rozwijaniu obywatelskich, patriotycznych i społecznych postaw;
 • pomaga wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów;
 • zapewnia równość szans i sprawiedliwość społeczną;
 • dąży do wychowania dziecka aktywnego, samodzielnego, ciekawego świata, otwartego na innych, twórczego, mającego poczucie własnej wartości;
 • gwarantuje dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonym gmachu szkoły;
 • zapewnia uczniom bezpieczeństwo, fachową opiekę i dobre przygotowanie do dalszej nauki;
 • wspiera ducha partnerstwa między uczniami a pracownikami, między rodzicami a szkołą, między społecznością lokalną a wszystkimi podmiotami szkoły;
 • przygotowuje uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów;
 • zatrudnia wysoko wykwalifikowaną i ciągle doskonalącą się kadrę pedagogiczną. 

Absolwent naszej szkoły:

 • rozumie ciągłą potrzebę pracy nad sobą i otwartością na innych;
 • posiada umiejętność rozróżniania dobra i zła;
 • kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności;
 • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych;
 • zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły;
 • troszczy się o zdrowie i sprawność fizyczną, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia;
 • dba o bezpieczeństwo swoje i innych;
 • rozumie potrzeby innych, w tym także osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo oraz wykazuje gotowość niesienia pomocy.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1:
Dyrektor: mgr Krystyna Wrona
Wicedyrektor: mgr Teresa Nycz (przedszkole)

Wychowawcy poszczególnych klas:

klasa 1a: Sylwia Szczerbowska, Justyna Łukowicz

klasa 1b: Małgorzata Luranc

Klasa 1c: Joanna Wenda

klasa 2a: Dorota Bąk, Bożena Kochman
klasa 2b: Ewa Przemyk, Katarzyna Pawela
klasa 3a: Żaneta Bielenin, Agnieszka Rudnicka
klasa 3b: Aneta Kobylanka
klasa 3c: Henryka Karpa, Ewa Mazur
klasa 4a: Magdalena Dubiel-Baran, Jolanta Hendzel
klasa 4b: Marlena Babula, Sylwia Klenczar
klasa 4c: Dorota Englart, Aneta Kobylanka
klasa 5a: Marek Szromba, Anna Maciewicz
klasa 5b: Tatiana Pałka-Witowska
klasa 5c: Agata Stuglik, Daniel Pochopień
klasa 6a: Ewa Myśliwiec, Renata Zemlik
klasa 6b: Marta Hanzlik
klasa 7a: Barbara Woźniak, Grzegorz Majcherczyk
klasa 7b: Joanna Janik
klasa 7c: Agnieszka Stopa
klasa 8a: Anna Szlenk, Dorota Sikora
klasa 8b: Iwona Wójcik
klasa 8c: Katarzyna Czembor-Pękal

 

Kadra Pedagogiczna:

Sylwia Szczerbowska – edukacja wczesnoszkolna

Justyna Łukowicz – nauczyciel wspomagający, integracja sensoryczna

Małgorzata Luranc – edukacja wczesnoszkolna

Joanna Wenda – nauczyciel wspomagający

Dorota Bąk – edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający

Bożena Kochman – doradztwo zawodowe, nauczyciel wspomagający

Ewa Przemyk – edukacja wczesnoszkolna

Katarzyna Pawela – nauczyciel wspomagający, chemia
Żaneta Bielenin – edukacja wczesnoszkolna, integracja sensoryczna
Agnieszka Rudnicka – nauczyciel wspomagający

Aneta Kobylanka – edukacja wczesnoszkolna
Henryka Karpa – edukacja wczesnoszkolna
Ewa Mazur – nauczyciel wspomagający
Jolanta Hendzel – nauczyciel wspomagający
Marlena Babula – nauczyciel wspomagający
Dorota Englart – nauczyciel wspomagający, technika

Anna Maciewicz – nauczyciel wspomagający
Agata Stuglik – nauczyciel wspomagający
Magdalena Dubiel-Baran –  język polski, nauczyciel wspomagający
Iwona Wójcik – język polski
Ewa Myśliwiec – język polski

Jadwiga Boroń – język polski

Joanna Janik – język angielski, nauczyciel wspomagający
Barbara Woźniak – język angielski
Marta Hanzlik – język angielski
Sylwia Klenczar – język angielski, nauczyciel wspomagający
Dorota Sikora – język niemiecki, nauczyciel wspomagający
Nina Staś – historia
Agnieszka Stopa – matematyka
Bożena Klamra – matematyka

Katarzyna Czembor-Pękal – biologia, matematyka

Tatiana Pałka-Witowska – matematyka, informatyka
Elżbieta Kaczka – przyroda, nauczyciel wspomagający
Małgorzata Szlagór – geografia, nauczyciel wspomagający
Teresa Michalik – fizyka
Anna Szlenk – plastyka, muzyka
Katarzyna Mreżar – plastyka, muzyka
Patryk Krawczyk – informatyka
Renat Szymański – wychowanie fizyczne, nauczyciel wspomagający
Mirosław Włodarczyk – wychowanie fizyczne
Daniel Pochopień – wychowanie fizyczne, nauczyciel wspomagający
Grzegorz Majcherczyk – wychowanie fizyczne, nauczyciel wspomagający
Marek Szromba – wychowanie fizyczne
s. Zdzisława Uryć – religia
ks. Dariusz Dybczak – religia
ks. Andrzej Żmudka – religia
Katarzyna Nawrocka – wychowanie do życia w rodzinie, biologia
Renata Zemlik – edukacja dla bezpieczeństwa, nauczyciel wspomagający
Violetta Chechelska – wychowawca świetlicy
Paweł Obstarczyk – wychowawca świetlicy, wiedza o społeczeństwie

Angelika Zielińska – wychowawca świetlicy
Aleksandra Matuszewska – psycholog
Beata Korczyk – pedagog
Ewa Huczek – logopeda
Marta Bialikiewicz – bibliotekarz
Izabela Naras – rehabilitant

Godziny pracy psychologa:

Godziny pracy logopedy: