Spis zawartości strony – częściowo w opracowaniu

 • Nasza misja
 • Działamy po to, aby …
 • Programy nauczania
 • Sejmik uczniowski
 • Kalendarium roku szkolnego 
 • Szkoła oferuje
 • Oferta zajęć pozalekcyjnych

Misja Szkoły

Jesteśmy szkołą:

 • dążącą do wychowania dziecka aktywnego, samodzielnego, ciekawego świata, otwartego na innych, twórczego, mającego poczucie własnej wartości,
 • zapewniającą równość szans i sprawiedliwość społeczną,
 • tworzącą klasy integracyjne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • prowadzącą szeroki zakres zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych wspomagających indywidualny rozwój każdego ucznia,
 • zapewniającą dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia, w dobrze wyposażonym gmachu szkoły
 • pomagającą wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów,
 • zapewniającą uczniom bezpieczeństwo, fachową opiekę i dobre przygotowanie do nauki w gimnazjum
 • promującą chrześcijański system wartości,
 • wspierającą ducha partnerstwa między uczniami a pracownikami, między rodzicami a szkołą,między społecznością lokalną a szkołą,
 • otwartą na wszelkie zmiany i nowości

Działamy po to, aby:

nasi uczniowie byli należycie wyedukowani, to znaczy:

– przygotowani do wejścia na kolejne stopnie edukacji,
– umieli samodzielnie myśleć i sprawnie działać,
– umieli samodzielnie myśleć i sprawnie działać,
– realizowali swoje talenty i zainteresowania,
– potrafili funkcjonować w codziennych warunkach,
– cechowali się wrażliwością, otwartością, wyrozumiałością, tolerancją na odmienność,
– osiągali kompetencje składające się z różnych umiejętności pochodzących z rozmaitych
– doświadczeń osobistych i grupowych

rodzice naszych uczniów

– byli zadowoleni i współpracowali z nami,
– znali dokumenty, na których opiera się praca szkoły,
– otwarcie poruszali nurtujące ich problemy związane ze szkołą

kadra

– była zadowolona i usatysfakcjonowana efektami swojej pracy

nasza szkoła

– cieszyła się renomą w środowisku i zainteresowaniem uczniów oraz rodziców
Powrót do spisu treści

Programy nauczania

Szkoła realizuje programy nowo zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej.

W klasach integracyjnych dla każdego dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi opracowany jest indywidualny program nauczania dostosowany do możliwości dziecka.

 

Sejmik Uczniowski

Sejmik Uczniowski prężnie działa w szkole w dwóch grupach wiekowych. Pod jego patronatem odbywa się większość imprez okolicznościowych – niekonwencjonalnych, zaskakujących swoim nowatorstwem, tworzących swoisty klimat i obrzędowość szkolna takich jak:

„Wybory dżentelmena roku”,

„Staśki”,

„Wybory Najsympatyczniejszej Dziewczyny”,

„Dzień Edukacji Narodowej” – niebanalna forma świętowania wychowawców z klasami,

„Święto wiosny”,

„Dzień Babci i Dziadka”,

„Dzień Mamy i Taty”.

Powrót do spisu treści

Kalendarium roku szkolnego 

 

 

Szkoła oferuje

 

 

Programy profilaktyczne

 

 

Praca świetlicy szkolnej:

Poniedziałek 7.00 – 16.00

Wtorek 7.00 – 16.00

Środa 7.00 – 16.00

Czwartek 7.00 – 16.00

Piątek 7.00 – 16.00

 

Pedagog szkolny:

Poniedziałek 

Wtorek 

Środa 

Czwartek

Piątek 

Biblioteka szkolna:

Poniedziałek 

Wtorek 

Środa 

Czwartek 

Piątek 

Pielęgniarka szkolna:

 

 

 

Mocne strony naszej szkoły

· wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna ciągle dokształcająca się, zespoły ludzi kreatywnych, posiadających umiejętność pracy zespołowej; większość nauczycieli w wieku pełnej aktywności zawodowej,

· atmosfera sprzyjająca twórczemu poszukiwaniu, nowatorstwo stosowane w procesie dydaktycznym, a szczególnie wychowawczym,

· większość nauczycieli otwartych na zmiany wynikające z reformy i problemy uczniów,

· wysokie noty uzyskiwane przez uczniów w konkursach przedmiotowych i sportowych

· duża oferta zajęć pozalekcyjnych,

· duże zaangażowanie społeczności uczniowskiej w życie szkoły i tworzenie przyjaznego klimatu,

· pozyskiwanie funduszy na pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych,

· dobrze układająca się współpraca z PPP, MOPS, Fundacją Pomocy Społecznej, parafią św. Urbana, policją, straż miejską

· możliwość korzystania z krytej pływalni znajdującej się w pobliżu szkoły, bogata infrastruktura rekreacyjno – sportowa,

· realizacja własnej koncepcji działalności szkoły