Spis zawartości strony

 • Nasz cel
 • Nasza misja
 • Działamy po to, aby …
 • Programy nauczania
 • Sejmik uczniowski
 • Kalendarium roku szkolnego 2004/2005
 • Szkoła oferuje
 • Wyposażenie szkoły
 • Klub Przodujących Szkół
 • Mocne strony naszej szkoły
 • Sponsorzy

Naszym celem jest szkoła, która:

 • kształtuje umiejętności rozumienia świata i siebie
 • jest dla dziecka drugim domem – bezpiecznym i przyjemnym
 • umacnia jego wiarę we własne siły i zdolności
 • pozwala osiągać wartościowe i trudne cele

Nauka w naszej szkole ma być przyjemnością, a nie stresem,
ma dobrze przygotować do życia w świecie dorosłych.
Staramy się, by nasza placówka była dobrze postrzegana w środowisku
Powrót do spisu treści

Misja Szkoły

Jesteśmy szkołą:

 • dążącą do wychowania dziecka aktywnego, samodzielnego, ciekawego świata, otwartego na innych, twórczego, mającego poczucie własnej wartości,
 • zapewniającą równość szans i sprawiedliwość społeczną,
 • tworzącą klasy integracyjne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • prowadzącą szeroki zakres zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych wspomagających indywidualny rozwój każdego ucznia,
 • zapewniającą dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia, w dobrze wyposażonym gmachu szkoły
 • pomagającą wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów,
 • zapewniającą uczniom bezpieczeństwo, fachową opiekę i dobre przygotowanie do nauki w gimnazjum
 • promującą chrześcijański system wartości,
 • wspierającą ducha partnerstwa między uczniami a pracownikami, między rodzicami a szkołą,między społecznością lokalną a szkołą,
 • otwartą na wszelkie zmiany i nowości

Działamy po to, aby:

nasi uczniowie byli należycie wyedukowani, to znaczy:

– przygotowani do wejścia na kolejne stopnie edukacji,
– umieli samodzielnie myśleć i sprawnie działać,
– umieli samodzielnie myśleć i sprawnie działać,
– realizowali swoje talenty i zainteresowania,
– potrafili funkcjonować w codziennych warunkach,
– cechowali się wrażliwością, otwartością, wyrozumiałością, tolerancją na odmienność,
– osiągali kompetencje składające się z różnych umiejętności pochodzących z rozmaitych
– doświadczeń osobistych i grupowych

rodzice naszych uczniów

– byli zadowoleni i współpracowali z nami,
– znali dokumenty, na których opiera się praca szkoły,
– otwarcie poruszali nurtujące ich problemy związane ze szkołą

kadra

– była zadowolona i usatysfakcjonowana efektami swojej pracy

nasza szkoła

– cieszyła się renomą w środowisku i zainteresowaniem uczniów oraz rodziców
Powrót do spisu treści

Programy nauczania

Szkoła realizuje programy nowo zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej.

W klasach integracyjnych dla każdego dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi opracowany jest indywidualny program nauczania dostosowany do możliwości dziecka.

Nauka języka angielskiego jest obowiązkowa od klasy pierwszej.

Informatyka prowadzona jest w klasach piątych i szóstych.

Nauka pływania na basenie w klasach I – III.
Dodatkowo w szkole realizowane są:

programy profilaktyczne:

„Spójrz inaczej”
„Szkoła dla rodziców”

gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla dzieci z wadami postawy
SKS – Szkolny Klub Sportowy

Powrót do spisu treści

Sejmik Uczniowski

Sejmik Uczniowski prężnie działa w szkole w dwóch grupach wiekowych. Pod jego patronatem odbywa się większość imprez okolicznościowych – niekonwencjonalnych, zaskakujących swoim nowatorstwem, tworzących swoisty klimat i obrzędowość szkolna takich jak:

„Wybory dżentelmena roku”,

„Staśki”,

„Wybory Najsympatyczniejszej Dziewczyny”,

„Dzień Edukacji Narodowej” – niebanalna forma świętowania wychowawców z klasami,

„Święto wiosny”,

„Dzień Babci i Dziadka”,

„Dzień Mamy i Taty”.

Powrót do spisu treści
Kalendarium roku szkolnego 2004/2005 przedstawia się następująco:

Wrzesień

1.09 – rozpoczęcie roku szkolnego

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Wybory do Sejmiku Jedynki

22.09 – zebranie rodziców

Październik

13.10 – akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Warsztaty dla rodziców – „Granice”

26.10 – dzień otwarty dla rodziców

Listopad

10.11 – akademia z okazji Święta Niepodległości

12.11 – piątek odpracowujemy dzień 6.11

Turniej matematyczno-przyrodniczy

Konferencja integracyjna nt. „Wpływ rodziny na rozwój dziecka”

Grudzień

1.12 – zebranie z rodzicami

6.12 – Mikołajki z Klubem Szkolnego Pędzelka

22.12 – Wigilijki klasowe

23.12 – 31.12 – przerwa świąteczna

Styczeń

Próbny sprawdzian dla uczniów klas 6

15.01 – termin wystawiania ocen za I semestr

25.01 – konferencja klasyfikacyjna

Zebranie rodziców

Luty

31.01 – 13.02 – ferie zimowe

18.02 – dzień z patronem szkoły

Marzec

Staśki 2005

Pierwszy dzień wiosny – II edycja „Złotego Brzdąca”, III edycja „Szkolnego Idola”

Rekolekcje Wielkopostne

22.03 – dzień otwarty dla rodziców

24.03 – 29.03 – przerwa świąteczna

Kwiecień

5.04 – sprawdzian dla klas 6 i próbny sprawdzian dla klas 5

Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

Sprzątanie Świata

Zebranie rodziców

Maj

Dzień z Unią Europejską

12.05 – termin powiadomienia rodziców o grożących dzieciom ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego

Rodzinne majówki – dzień Matki, Ojca, Rodziny

Czerwiec

Dzień Dziecka

Cała Polska czyta dzieciom

5.06 – termin wystawienia ocen na koniec roku szkolnego

12.06 – konferencja klasyfikacyjna

23.06 – konferencja podsumowująca

24.04 – zakończenie roku szkolnego

Powrót do spisu treści

Szkoła oferuje:

Zajęcia pozalekcyjne:

Asy z III klasy, wtorek o 11.00

Mały omnibus, wtorek o 11.00

Kółko ortograficzne, wtorek o 14.00

Kółko matematyczne, poniedziałek o 14.00

Klub młodego historyka „Dziejopis”, środa o 13.05

Mini Klub Europejski, wtorek o 12.02

Zajęcia z bloku matematyczno- przyrodniczego, środa o 12.05

Kółko „Zmagania z ortografią”, wtorek o 14.00

Zajęcia wyrównawcze – klasy 6, poniedziałek o 13.05

klasy 5, wtorek o 12.05

Klub Małego Twórcy, piątek o 12.02

Działalność artystyczna:

Klub Szkolnego Pędzelka, środa o 12.05

Teatrzyk „Bez kapelusza”, poniedziałek o 13.00

„Cheerleaders”, poniedziałek o 13.05

„Pół żartem pół serio”, czwartek o 15.30

„Sztuka jest piękną zabawą” – zajęcia muzyczne, poniedziałek o 14.00

Programy profilaktyczne:

„Spójrz inaczej”

„Szkoła dla rodziców”

Ponadto:

SKS – szkolny klub sportowy

Zajęcia na basenie

Zajęcia reedukacyjne

Praca świetlicy szkolnej:

Poniedziałek 7.00 – 15.30

Wtorek 7.00 – 15.30

Środa 7.00 – 15.30

Czwartek 7.00 – 14.40

Piątek 7.00 – 14.40

Praca pedagoga szkolnego:

Poniedziałek 10.00 – 15.00

Wtorek 9.00 – 14.00

Środa 8.00 – 11.00

Czwartek 8.00 – 13.30

Piątek 8.00 – 13. 30

Biblioteka szkolna:

Poniedziałek 9.00 – 14.30

Wtorek 9.00 – 14.30

Środa 9.00 – 14.30

Czwartek 8.00 – 13.30

Piątek 8.00 – 13.30

Pielęgniarka szkolna:

Poniedziałek 7.00 – 14.30

Środa 11.30 – 14.30

Czwartek 7.00 – 11.00

Piątek 7.00 – 14.30

Powrót do spisu treści

Wyposażenie szkoły

Szkoła posiada 12 sal lekcyjnych, pokój do zajęć indywidualnych, salę gimnastyczną, pracownię komputerową, bibliotekę, świetlicę, stołówkę szkolną, zespół urządzeń sportowo – rekreacyjnych.

świetlica szkolna
Zajęcia w świetlicy prowadzone są wg tygodniowego rozkładu zajęć. Świetlica wyposażona jest w pomoce naukowe i dydaktyczne, sprzęt audiowizualny, przybory, urządzenia do zabaw i gier zespołowych, czasopisma, książki, materiały i gry do zajęć artystycznych

stołówka szkolna
Szkoła zapewnia uczniom higieniczne warunki spożycia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej. Uczniowie klas kl. I – III w każdy dzień nauki szkolnej mają ustaloną przerwę, podczas której jedzą drugie śniadanie w stołówce.

biblioteka
Zbiory biblioteki liczą ponad 10000 woluminów, w tym:
– bogaty księgozbiór podręczny
– videoteka
– inne zbiory multimedialne

Biblioteka ma wolny dostęp do regałów i czytelnię.

pokój zajęć indywidualnych

przeznaczony dla dzieci o specjalnychpotrzebach edukacyjnych
wyposażony w pomoce dydaktyczne
wyposażony w odpowiedni sprzęt i kącik wypoczynkowy

gabinet pedagoga szkolnego

w którym prowadzone są zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe

pracownia komputerowa

10 stanowisk
dostęp do internetu

zespół urządzeń sportowo-rekreacyjnych szkoły tworzą:

sala gimnastyczna
boisko sportowe do piłki ręcznej
i koszykowej
skocznia do skoku w dal

Powrót do spisu treści

Klub Przodujących Szkół

Szkoła od 1987r. należy do Klubu Przodujących Szkół. Ostatnie spotkanie

w ramach tego klubu odbyło się 24.03.2000r. w Częstochowie pod hasłem :

„Szkoła przyjazna dzieciom”

Szkoła w bieżącym roku szkolnym przystąpiła do realizacji dwóch programów: „Socrates – Commenius” oraz „Szkoła z klasą”. Po uzyskaniu akceptacji Agencji Narodowej placówka nasza bierze udział w programie wspólnoty europejskiej Socrates-Comenius realizując projekt po tytułem „Żyjąc wczoraj i … jutro” („Living yesterday and …tomorrow”).

W projekcie bierze udział 8 szkół z różnych krajów. Obok naszej, są to szkoły z Belgii, Włoch, Czech, Francji, Grecji i Szwajcarii. Głównym celem projektu jest uświadamianie i wzmacnianie poczucia przynależności do wspólnoty europejskiej, poznawanie innych kultur, uczenie się szacunku i tolerancji, wzajemna wymiana doświadczeń, opinii i myśli między dziećmi i nauczycielami poprzez korespondencję, pocztę elektroniczną i platformę dyskusyjną na stronie internetowej. Temat projektu nawiązuje do przeszłości, dzięki czemu pozwala na eksponowanie tradycji, a co za tym idzie odrębności kulturowej krajów. Realizacja projektu rozpoczęła się w roku szkolnym 2001/2002 i chociaż nasza szkoła nie była wtedy jeszcze oficjalnym partnerem, to brała czynny udział w jego przedsięwzięciach – uczestniczyliśmy w wystawach organizowanych przez szkoły w Belgii i we Włoszech, których tematem była przyszłość widziana oczami dzieci. Ponadto uczniowie mieli okazję poznać się bliżej dzięki wymianie korespondencji.

Uczestnictwo w programie okazało się użyteczne i inspirujące dla procesu edukacyjnego. Stąd nasz akces do tegorocznej edycji projektu. Jednym z jego elementów będzie wizyta gości ze szkół partnerskich, która planowana jest na początek listopada.

Dla wewnętrznego życia szkoły istotnym jest również uczestnictwo w akcji „Szkoła z klasą”, organizowanej przez „Gazetę Wyborczą” i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Główne jej cele to poprawa jakości pracy szkół oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z różnych środowisk. Szkoły, które zgłosiły swój akces, wybierają 6 zadań spośród 30 pogrupowanych w sześć zasad dobrej edukacji.

Po wnikliwej analizie nasza szkoła przyjęła do realizacji następujące zadania:

Sądzimy, że realizacja tych zadań pozwoli podnieść jakość kształcenia, pobudzi ciekawość świata wśród naszych uczniów, nauczy przestrzegania zasad i rozbudzi wrażliwość i ich zainteresowania.

Jesteśmy przekonani, iż uczestnictwo w projektach „Socrates Commenius” i „Szkoła z klasą” stanie się dużym przeżyciem zarówno dla uczniów, rodziców i nauczycieli, a efekty, które uzyskamy, będą wielce pożyteczne dla kształtowania naszych osobowości.

Powrót do spisu treści

Mocne strony naszej szkoły

· wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna ciągle dokształcająca się, zespoły ludzi kreatywnych, posiadających umiejętność pracy zespołowej; większość nauczycieli w wieku pełnej aktywności zawodowej,

· atmosfera sprzyjająca twórczemu poszukiwaniu, nowatorstwo stosowane w procesie dydaktycznym, a szczególnie wychowawczym,

· większość nauczycieli otwartych na zmiany wynikające z reformy i problemy uczniów,

· wysokie noty uzyskiwane przez uczniów w konkursach przedmiotowych i sportowych

· duża oferta zajęć pozalekcyjnych,

· duże zaangażowanie społeczności uczniowskiej w życie szkoły i tworzenie przyjaznego klimatu,

· pozyskiwanie funduszy na pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych,

· dobrze układająca się współpraca z PPP, MOPS, Fundacją Pomocy Społecznej, parafią św. Urbana, policją, straż miejską

· możliwość korzystania z krytej pływalni znajdującej się w pobliżu szkoły, bogata infrastruktura rekreacyjno – sportowa,

· realizacja własnej koncepcji działalności szkoły

Powrót do spisu treści

Sponsorzy

Szkoła wspomagana jest przez licznych sponsorów i ludzi dobrej woli. Pomoc ta przejawia się w:
– dofinansowaniu wyjazdu dzieci na „Zieloną Szkołę”,
– doposażeniu placówki w sprzęt, pomoce naukowe,
– remont sal lekcyjnych i prace wokół terenu szkoły

Szkoła stale współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym, z PPP, MOPS, Policją, Strażą Miejską, Ośrodkiem Kultury, Parafią św. Urbana, Osiedlowymi Samorządami Mieszkańców, Środowiskowa Świetlicą Resocjalizacyjno -Wychowawczą „Impuls”.