Jadłospis 05.06 – 09.06.2023

Zarządzenie nr3 -2021-2022 Dyrektora ZSP nr4 w Brzeszczach

Zasady odpłatności za obiady w stołówce szkolnej:

Miesięczną odpłatność za obiady należy wpłacać w terminie nieprzekraczalnym do 15 dnia każdego miesiąca na konto

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach ul. Szkolna 6
 
Bank Spółdzielczy o/Brzeszcze
nr 50 8446 1016 2002 0012 6928 0001.
 
( informacja o odpłatności  dostępna jest w sekretariacie szkoły i pod numerem telefonu 695 383 467).
 

Odpisów za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeżeli zostały spełnione poniższe warunki:

  • w przypadku planowanej nieobecności dziecka w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej trzy dni wcześniej w sekretariacie szkoły (osobiście lub telefonicznie).
  • w przypadku choroby dziecka należy zgłosić ten fakt w sekretariacie szkoły (osobiście lub telefonicznie) najpóźniej do godziny 8:00 danego dnia.
  • osoby rezygnujące ze stołówki powinny zgłosić ten fakt tydzień przed rezygnacją lub na koniec miesiąca.