REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ZESPOŁU SZKOLNO –PRZEDSZKOLNEGO NR 4 W BRZESZCZACH
GIMNAZJUM IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

OPRACOWANY NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY
z dnia 07 września 1991 ( art. 55 ) oraz STATUTU SZKOŁY.

§ 1

Samorząd uczniowski to cała społeczność uczniowska , Rada Samorządu Uczniowskiego to jego organ wykonawczo-zarządzający.

§ 2

I. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzi:
–    przewodniczący
–    zastępca
–    sekretarz
–    skarbnik
–    przewodniczący poszczególnych sekcji
II. Zadania:
–    przewodniczący – kieruje pracą Rady Samorządu, współpracuje z opiekunem, dyrekcją szkoły, Radą Rodziców, Radą Szkoły, koordynuje współprace sekcji.
–    zastępca – koordynuje prace  poszczególnych sekcji, nadzoruje współpracę trójek klasowych.
–    sekretarz – prowadzi protokoły zebrań, dokumentację.
–    przewodniczący poszczególnych sekcji – nadzór nad pracą.
III. Samorząd Uczniowski noże powołać w miarę potrzeb Sekcje Samorządu Uczniowskiego:
–    organizacyjno – porządkowa – organizowanie, utrzymanie porządku w szkole, na imprezach szkolnych, godne reprezentowanie szkoły.
–    finansowa – gromadzi środki, własne fundusze, z przeznaczeniem ich na nagrody, gazetkę, wycieczki, turnieje sportowe, imprezy szkolne ( nadzór prowadzi nauczyciel – opiekun )
–    dekoracyjna – przygotowuje dekoracje
–    fotograficzna – prowadzi kronikę
–    redakcyjna – redaguje gazetkę szkolną
–    kulturalno – rozrywkowa – organizuje dyskoteki

IV. Komisje:
–    wyborcza
–    konkursowa

V. Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się na podstawie ordynacji wyborczej zawartej w & 7 regulaminu.

§ 3

Samorząd Uczniowski  Gimnazjum ma swego opiekuna w osobie wybranego przez siebie nauczyciela lub wyznaczonego przez dyrekcję za jego zgodą.

§ 4
PRAWA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

I. Samorząd Uczniowski  może przedstawić Dyrekcji Szkoły , Radzie Pedagogicznej , Radzie Szkoły ( jeśli istnieje ) wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły , a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania , z jego treścią ,
celem i stawianymi wymaganiami edukacyjnymi.
2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce
i zachowaniu.
3. Prawo do organizacji życia szkolnego , umożliwiające zachowanie
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym , a możliwością
rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań.
4. Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

5. Prawo organizowania działalności kulturalnej , oświatowej ,
sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi próbami i
możliwościami organizacyjnymi , w porozumieniu z Dyrektorem
Szkoły.

6. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
7. Prawo do opiniowania pracy nauczyciela, jeżeli dyrektor szkoły zwróci się w tym celu do Samorządu
Uczniowskiego.
8. Prawo do opiniowania i współuczestniczenia w pracach nad
programem wychowawczym.

II. Rada Samorządu Uczniowskiego ma prawo do zorganizowania koleżeńskiej pomocy w nauce , uczniom którzy jej potrzebują.

§ 5

OBOWIĄZKI PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

I . Reprezentowanie społeczności szkolnej poza terenem szkoły.

II. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego winni wyróżniać się wzorową postawą społeczną , kulturą osobistą , pozytywnym stosunkiem do obowiązków szkolnych , godnym reprezentowaniem szkoły , szanowaniem i wzbogaceniem jej dobrych tradycji.

III. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego powinni stanowić wzór dla swoich kolegów w zakresie dbałości o wygląd i estetykę szkoły oraz terenu przyszkolnego.

IV. Obowiązkiem Samorządu Uczniowskiego jest przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli , pracowników szkoły i kolegów.

V. Rada Samorządu Uczniowskiego ma obowiązek składać sprawozdania ze sposobu załatwienia zgłaszanych przez nią wniosków i postulatów.

VI. Obowiązkiem Samorządu Uczniowskiego jest powołanie sekcji o określonych ściśle zadaniach zależnych od potrzeb szkoły.

VII. Samorząd Uczniowski ma obowiązek przestrzegania ustaleń władz szkolnych oraz statutu szkoły.

VIII. Obowiązkiem Samorządu Uczniowskiego jest przeciwdziałanie wszelkim przejawom nieodpowiedzialności , lekceważenia obowiązków szkolnych , nieprzestrzegania ustalonego porządku , przemocy i brutalności.

§ 6

ZASADY WSPÓŁDZIAŁĄNIA Z OPIEKUNEM , NAUCZYCIELAMI , DYREKTOREM SZKOŁY , RADĄ PEDAGOGICZNĄ , RADĄ SZKOŁY , RADĄ RODZICÓW.

I. Wszystkie problemy nurtujące społeczność uczniowską winny być zgłaszane przez przedstawicieli SU do opiekunów i rozpatrywane na zebraniach.
II. Wnioski i uwagi podjęte na zebraniach SU winny być przedłożone za pośrednictwem opiekuna Dyrektorowi i Szkoły , Radzie Pedagogicznej , Radzie Szkoły , Radzie Rodziców.
III. O podjętych decyzjach wynikających z wniosków i postulatów które rozpatrywane były przez odpowiednie organy szkoły opiekun winien powiadomić SU.
IV. Na zebraniach SU może uczestniczyć dyrektor szkoły , oraz  wicedyrektorzy.
V. Samorząd spotyka się na zebraniach 2 razy w miesiącu. W przypadku spraw wymagających natychmiastowego rozstrzygnięcia należy zwołać dodatkowe posiedzenie.
VI. Wnioski sformułowane na zebraniach SU przekazywane są Dyrektorowi Szkoły , oraz za pośrednictwem Rady SU poszczególnym klasom.

§ 7

ORDYNACJA WYBORCZA DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 16

I. Samorząd Uczniowski to cała społeczność uczniowska , zaś Rada Samorządu to jego organ wykonawczo – zarządzający.

II. Kadencja Rady SU trwa rok szkolny.

III. Rada SU jest wybierana w wyborach powszechnych , równych , bezpośrednich i tajnych:

IV. Wybory odbywają się w dwóch etapach:
1 etap – wybór trójek klasowych każdej klasy.
2 etap – zgłoszenie 2 kandydatów z każdej klasy do Rady SU.

1.    Wybory powszechne – Każdy ma prawo wziąć w nich udział
2.    Wybory równe – każdy uczeń ma jeden głos
3.    Bezpośrednie – każdy uczeń musi sam uczestniczyć w wyborach
4.    Tajne –  Kandydaci znajdują się na specjalnej karcie do głosowania, należy odpowiednio zaznaczyć swojego kandydata, następnie kartę wrzuca się do urny wyborczej

V. Szkolną Komisję Wyborczą powołuje się na zebraniu SU. W jej skład wchodzą uczniowie klas   III gimnazjalnych, nie kandydujący.

VI. Nowa Rada SU na swoim pierwszym zebraniu wybiera spośród siebie przewodniczącego , zastępcę, sekretarza , skarbnika , kronikarza , przewodniczących sekcji.
Po wyborach odbywa się apel, na którym zostaje przedstawiona nowa Rada SU.

§ 8

KALENDARZ  WYBORCZY   

I. Wybory trójek klasowych , zgłaszanie kandydatów poszczególnych klas – do 15 września.

II. Opracowanie list wyborczych i kart do głosowania do 20 września.

III. Wybory do Rady SU – koniec września.

IV. Ogłoszenia wyników wyborów – do 5 dni od dnia wyborów.

V. Prezentacja nowej Rady SU całej społeczności uczniowskiej na apelu.