Rada Rodziców Przedszkola „Pod Kasztanami” jest organizacją wewnątrzprzedszkolną, powołaną do współdziałania w realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych przedszkola.

Rada Rodziców współdziała z dyrektorem przedszkola, radą pedagogiczną, organami nadzorującymi i innymi instytucjami w realizacji zadań przedszkola.

Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:

  • Współtworzenie programu rozwoju placówki
  • Wspieranie statutowej działalności przedszkola
  • Współdziałanie w realizacji programów pracy wychowawczo-dydaktycznej poszczególnych grup wiekowych
  • Organizowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym
  • Organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, przedszkolu i środowisku lokalnym
  • Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, zwłaszcza na działalność wychowawczo-dydaktyczną.