Realizujemy się najpełniej, jeśli potrafimy żyć dla innych.
/ks. Jan Twardowski/

Wizja
Naszym celem jest szkoła, która wspiera indywidualny rozwój ucznia, przygotowuje go do życia w rodzinie, społeczności lokalnej, państwowej i we wspólnocie europejskiej. Szkoła uczy dostrzegać i akceptować różnice między ludźmi, jest otwarta na potrzeby drugiego człowieka.

Misja
Jesteśmy szkołą:

  • kształtującą zainteresowania i możliwość poznawczą na przejawy prawdy, dobra i piękna w świecie,
  • rozbudzającą w uczniu potrzebę uczenia się, odkrywania świata, badania relacji między różnymi zjawiskami i dziedzinami działalności człowieka,
  • uczącą samodzielności, odpowiedzialności za siebie i innych, szacunku wobec drugiego człowieka oraz tolerancji,
  • uczącą szacunku do tradycji, dóbr kultury i kształtującą postawy patriotyczne,
  • wspierającą ucznia w rozwoju i motywująca do osiągania własnych celów życiowych poprzez rzetelna naukę i pracę,
  • rozwijającą aktywność społeczną.