Serdecznie witamy Dzieci i Rodziców i zapraszamy do naszego przedszkola.

1 września 2020 r. rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021. Zapraszamy wszystkie zapisane dzieci, według zdeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu. Przedszkole jest otwarte od 6:00 do 16:00.

Od 1 września 2020 r. Przedszkole „Pod Kasztanami” w Brzeszczach funkcjonuje zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia  25 sierpnia 2020 r. oraz wytycznymi MEN , MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020.

PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA:

Drogi Rodzicu :

 • Przygotuj dziecko na to, że musi z Rodzicem pożegnać się w drzwiach przedszkola.
 • Wyjaśnij dziecku, że nie może przynosić z domu do przedszkola zabawek i innych przedmiotów.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Przygotuj dziecko, że pracownicy w przedszkolu będą nosić maseczki lub przyłbice.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

 

Bardzo prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami.

 

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
Z PRZEDSZKOLA

 1. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych, a w rodzinie dziecka żadna osoba nie przebywa na kwarantannie lub izolacji domowej i nikt nie miał styczności z osobą zarażoną.
 2. Rodzic przyprowadza dziecko do drzwi wejściowych.
 3. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzic jest zobowiązany do zmierzenia temperatury.
 4. Dziecko z jakimikolwiek symptomami przeziębienia tj. katar, kaszel, temperatura itp. nie będzie przyjęte do placówki, a w razie zaobserwowania podobnych symptomów w czasie pobytu w placówce będzie ono odsyłane do domu. Rodzic po telefonie od dyrektora lub wyznaczonej przez niego osoby, ma obowiązek odebrać dziecko najszybciej jak tylko możliwe, nie później niż 60 minut od otrzymania telefonu.
  W przypadku nieodebrania dziecka, bądź braku możliwości skontaktowania się  z rodzicami /osobami upoważnionymi do odbioru dziecka, dyrektor zawiadamia właściwe organy służby zdrowia.
 5. Po wejściu na teren przedszkola -rodzice są zobowiązani do zachowania wszelkich środków ostrożności w postaci maseczek zasłaniających usta  i nos, zachowania dystansu społecznego, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
 6. Do placówki należy przyprowadzić dzieci do godz. 8.45.
 7. Dziecko przyprowadzane i odbierane jest z przedszkola wyłącznie przez jednego rodzica/opiekuna, który jest zdrowy i nie wykazuje żadnych objawów chorobowych.
 8. Dzieciom nie wolno przynosić żadnych rzeczy z domu (artykułów spożywczych, zabawek, pluszaków, książeczek itp.).
 9. Podczas schodzenia się dzieci i rodziców do przedszkola, przy zgromadzeniu się większej liczby rodziców i dzieci przed wejściem, mają oni obowiązek ustawienia się z zachowaniem obowiązującego dystansu społecznego.
 10. Jeżeli ogólny stan zdrowia dziecka , w tym temperatura ciała nie budzi wątpliwości, rodzic oddaje dziecko pod opiekę osoby dyżurującej.
 11. Po czynnościach samoobsługowych w szatni, dziecko myje ręce w łazience i zostaje odprowadzone przez osobę pełniącą dyżur do sali zajęć, gdzie zostaje przekazane pod opiekę nauczyciela.
 12. Rodzic, który odbiera dziecko z przedszkola, informuje o swoim przybyciu poprzez dzwonek przy głównych drzwiach przedszkola.
 13. Osoba pełniąca dyżur sprowadza dziecko do szatni i po jego przygotowaniu do wyjścia otwiera drzwi i oddaje dziecko pod opiekę rodzica/ opiekuna.
 14. Nie dopuszcza się możliwości wchodzenia rodziców z dziećmi do budynku przedszkola. Rodzic ma obowiązek po dłuższej nieobecności dziecka – na kilka dni przed planowanym wysłaniem dziecka do przedszkola, skontaktować się  z dyrektorem.
Rozpoczęcie nowego roku 2020/2021