Szanowni Państwo – Rodzice

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas 1-3 z terenu gminy Brzeszcze odbywać się będą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach ul. Szkolna 6 od dnia 25.05.2020 (tj. poniedziałek) w godzinach od 8.00 do 13.00.

 

Dyrektor ZSP nr 4 w Brzeszczach

Krystyna Wrona

 

Procedura  organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla  uczniów klas 1-3 w ZSP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach od dnia  25 maja 2020 roku do odwołania.

 

Podstawa prawna

Na podstawie art.30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. –Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2019r. poz.1148 z późn. zm.²), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19(Dz.U.Z 2020r. poz. 493, 530, 564, 657, i 781).

 

I. Organizacja zajęć

1. Z zajęć opiekuńczo – wychowawczych organizowanych w szkole mogą korzystać uczniowie klas 1-3, którzy są zdrowi, nie wykazują żadnych objawów choroby zakaźnej COVID -19, nie przebywają na kwarantannie ani w izolacji, a także nie mają lub nie mieli styczności z osobami zakażonymi COVID -19.

2. W grupie może przebywać maksymalnie 12 uczniów.

3. Jedna grupa uczniów podczas zajęć przebywa w jednej wyznaczonej tzw. stałej sali do zajęć. Uczniowie tej samej grupy przebywają pod opieką jednego nauczyciela, który jest przyporządkowany do tej grupy.

4. W czasie zajęć uczniowie jednej grupy nie mają styczności z pozostałymi uczniami w innych grupach.

5. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie jest mniejsza niż 4m² na 1 osobę. Przepis ten dotyczy odległości między uczniami oraz między uczniami i nauczycielem.

6. Odległości między stolikami dla uczniów wynoszą 1,5 m. Jeden stolik przypada na 1 ucznia. Każdy uczeń w danej grupie posiada stolik i krzesło oznaczone własnym symbolem lub kolorem w celu zapewnienia bezpiecznych warunków sanitarnych. Każdego dnia w trakcie zajęć dany uczeń siada i pracuje przy swoim oznaczonym „stałym” stoliku.

7. W ramach zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla uczniów klas 1-3 w szkole organizowane są tylko i wyłącznie zajęcia świetlicowe.

8. Nauczyciel prowadzący zajęcia świetlicowe w szkole zapewnia każdemu uczniowi oddzielny kubek z kredkami oraz zestaw kart pracy, kolorowanek opatrzony w foliową koszulkę. Każdy kubek i koszulka z kartami pracy mają takie same oznaczenia, jak oznaczenia uczniów przy stoliku i krześle.

9. Dla każdego ucznia przygotowano oddzielne pojemniki plastikowe, w których uczniowie będą przechowywać swoje karty pracy i kubki z kredkami.Każdy pojemnik plastikowy ma to samo oznaczenie, co kubek, stolik i krzesło, aby uczeń łatwo identyfikował się ze swoimi przyborami.

10. Uczniowie nie mogą wymieniać się między sobą przyborami i kartami pracy.

11. W trakcie zabawy uczniowie mogą korzystać z zabawek, które można dezynfekować, czyli z piłek, skakanek, obręczy. Po każdorazowym użyciu sprzętu przez ucznia nauczyciel dokonuje dezynfekcji. Uczniowie nie mogą wymieniać się między sobą zabawkami.

12. Sala do zajęć opiekuńczo – wychowawczych jest wietrzona co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy lub w razie potrzeby w trakcie zajęć.

13. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy co 45 minut. Grupa spędza przerwy pod nadzorem swojego nauczyciela.

14. Uczniowie mogą skorzystać z boiska szkolnego przy zachowaniu zmianowości grup oraz dystansu pomiędzy nimi.

15. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony i dezynfekowany.

16. Uczniowie korzystający z boiska szkolnego są poinformowani przez nauczyciela o zasadach korzystania i wewnętrznym regulaminie szkoły korzystania z boiska w czasie pandemii korona wirusa.

17. Zasady i regulamin korzystania z boiska szkolnego w czasie pandemii korona wirusa stanowią odrębną dokumentację do procedury.

18. Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren szkoły w trakcie zajęć.

19. Uczniowie nie mogą zabierać do szkoły swoich zabawek i gadżetów z domu: maskotek, gier, książek, klaserów.

20. W trakcie zajęć uczniowie nie korzystają z telefonów komórkowych w celu zapewnienia maksymalnie bezpiecznych warunków sanitarnych.

21. Uczniowie będą korzystać z szatni na korytarzu dolnym. Każdy uczeń pozostawia ubranie wierzchnie i buty w wyznaczonym miejscu, w wyznaczonej odległości. Każdy wieszak będzie oznaczony znaczkiem przypisanym danemu uczniowi.

22.Zajęcia świetlicowe odbywają się w godzinach od 8:00 do 13:00.

23. Rodzice przyprowadzający i odbierający uczniów do i ze szkoły muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący minimum 2m.

24. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2m od kolejnego rodzica z dzieckiem.

25. Uczniowie i nauczyciele uczestniczący w zajęciach oraz rodzice muszą obowiązkowo mieć zasłonięte usta i nos maseczką lub przyłbicą , a także muszą mieć rękawiczki jednorazowe.

26. Do szkoły na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze nie mogą być przyprowadzeni uczniowie , którzy nie zostali wcześniej zgłoszeni telefonicznie do udziału w zajęciach lub rodzice nie wypełnili i nie oddali stosownych dokumentów: wywiadu, zgody na pomiar temperatury ciała i oświadczenia.

II.Zapewnienie właściwych warunków sanitarnych w placówce.

1. W szkole na holu głównym znajduje się tablica z instrukcją prawidłowego stosowania masek, przyłbic, rękawiczek, fartuchów w razie zaistniałej potrzeby.

2. W szkole na holu głównym oraz w każdej toalecie znajduje się instrukcja mycia dezynfekcji rąk a także instrukcja higieny dróg oddechowych podczas kaszlu i kichania.

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia nie noszą żadnej biżuterii, aby mycie i dezynfekcja rąk przebiegały prawidłowo.

4. Przy wejściu do szkoły oraz w salach, gdzie są prowadzone zajęcia znajdują się środki do dezynfekcji, a w każdej toalecie zapewnione są środki czystości – mydło i ręczniki papierowe.

5. W szkole nie używa się suszarek do osuszania rąk po ich umyciu.

6. W wyznaczonych salach, gdzie są prowadzone zajęcia oraz przy wejściu do szkoły znajdują się zamykane kosze z widocznym napisem „Zużyte środki ochrony indywidualnej”.

7. W toaletach znajdują się zamykane kosze wyłożone workiem foliowym, do których wyrzucone są zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej.

8. Uczniowie korzystają z wyznaczonych łazienek, które są położone najbliżej sali, w której odbywają się zajęcia.

9. W łazience może przebywać tylko 1 osoba. Po każdym skorzystaniu z toalety przez ucznia łazienka jest myta i dezynfekowana.

10. Uczniowie korzystający z zajęć mogą zjeść swój posiłek, korzystając z własnych bidonów i pudełek śniadaniowych.

11. Szkoła nie zapewnia posiłków sporządzanych przez pracowników kuchni w szkole tj. obiadów.

12. Przed i po zakończeniu zajęć regularnie dokonuje się czyszczenia powierzchni wspólnych: klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych takich jak: biurka, stoliki, klawiatury i myszki do komputera, włączniki świateł.

13. W sytuacji podejrzenia zarażenia się wirusem przez nauczyciela lub ucznia izoluje się tą osobę od innych przebywających w budynku do odrębnego pomieszczenia – izolatorium.

14. Niezwłocznie powiadamia się rodziców/ prawnych opiekunów lub osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji, a także Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Oświęcimiu w celu uzyskania dalszych instrukcji postępowania.

15. Jeżeli przed przystąpieniem do pracy nauczyciele lub pracownicy obsługi zauważą wystąpienie niepokojących objawów powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno –epidemiologiczną, najbliższym oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować o możliwym zakażeniu korona wirusem. Nauczyciel lub pracownik obsługi o zaistniałym fakcie jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły.

16. Jeżeli przed przyjściem na zajęcia lub po powrocie z zajęć uczniowie lub ich rodzice/prawni opiekunowie zauważą wystąpienie niepokojących objawów powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno –epidemiologiczną, najbliższym oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112        i poinformować o możliwym zakażeniu korona wirusem. Rodzice o zaistniałym fakcie są zobowiązani powiadomić dyrektora szkoły.

17. Nauczyciel w trakcie prowadzenia zajęć, który zauważył niepokojące objawy mogące być zakażeniem korona wirusem natychmiast jest odsunięty od pracy do izolatorium. Jednocześnie najbliższa stacja sanitarno – epidemiologiczna jest powiadomiona o tym fakcie w celu uzyskania dalszych instrukcji postępowania. Potencjalnie zakażony pracownik oczekuje w izolatorium do czasu przyjazdu transportu.

18. Po ustaleniu, w jakim obszarze budynku poruszał się i pracował potencjalnie zakażony pracownik, natychmiast przeprowadza się sprzątanie oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe takie jak: klamki, poręcze, uchwyty.

19. Nauczyciel w trakcie prowadzenia zajęć, który zauważył u ucznia niepokojące objawy mogące być zakażeniem korona wirusem natychmiast kieruje się z nim do izolatorium. Grupa pozostaje tymczasowo pod opieką innego nauczyciela. Jednocześnie najbliższa stacja sanitarno – epidemiologiczna jest powiadomiona o tym fakcie w celu uzyskania dalszych instrukcji postępowania. Potencjalnie zakażony uczeń oczekuje w izolatorium do czasu przyjazdu transportu pod opieką nauczyciela, zachowując bezpieczną odległość.

20. Po ustaleniu, w jakim obszarze budynku poruszał się potencjalnie zakażony uczeń, natychmiast przeprowadza się sprzątanie oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe takie jak: klamki, poręcze, uchwyty.

21. Przed rozpoczęciem zajęć uczniowie , nauczyciele i pracownicy na podstawie wydanej wcześniej zgody mogą dokonać pomiaru temperatury ciała.

22. W przypadku nagłej zmiany samopoczucia ucznia nauczyciel powiadamia osobę w najbliższej od siebie odległości – pracownika obsługi, który niezwłocznie przekazuje informację do sekretariatu szkoły.

23. Dyrektor, wicedyrektor lub pracownik administracji niezwłocznie powiadamia telefonicznie o tym fakcie rodziców/ prawnych opiekunów ucznia.

24. Uczniowie korzystający z zajęć nie mają kontaktu z pozostałymi pracownikami szkoły, tylko i wyłącznie z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

25. Uczniowie i ich rodzice korzystają z wejścia do szkoły od strony południowej. Nauczyciele i pracownicy szkoły korzystają z wejścia do szkoły od strony wschodniej.

 

Wywiad dla rodzica

Krystyna Wrona

Dyrektor ZSP nr 4 w Brzeszczach

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze kl. 1-3