ZARZĄDZENIE NR 3 2019/2020
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Brzeszczach

z dnia 9 września 2019 r.

w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej i przedszkolnej oraz wysokości odpłatności za posiłki przygotowane w tej stołówce

Na podstawie art. 106 ust.1-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1248 i 1078 ), art. 52 ust. 12 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm.) oraz art. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela   (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

1.

  1. Ze stołówki mogą korzystać dzieci przedszkolne, uczniowie oraz pracownicy.
  2. Ustala się – w porozumieniu z organem prowadzącym – dzienną wysokość opłaty za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce w wysokości:
    – w przedszkolu – 8 zł (w tym śniadanie 2,50 zł, obiad 4,00 zł , podwieczorek 1,50 zł );
    – w szkole podstawowej – 6 zł; (obiad)
    – do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
  1. Z zastrzeżeniem ust. 4, ustala się – w porozumieniu z organem prowadzącym – dzienną wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce przez pracowników szkoły lub przedszkola w wysokości 8 zł (obiad) uwzględniającej pełne koszty przygotowania posiłku, w tym koszty surowca przeznaczonego na wyżywienie oraz koszty wynagrodzenia pracowników stołówki oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń, a  także koszty utrzymania stołówki.
  2. W przypadku pracowników niepedagogicznych, do stawki, o której mowa w ust. 3, należy doliczyć podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

2.

Wprowadza się regulamin korzystania ze stołówki szkolnej i przedszkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Brzeszczach stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Organizacja pracy przedszkola
Przedszkole jest czynne w godzinach 6:00 – 16:00 przez 10 miesięcy w roku.

Informujemy, że ze względu na bezpieczeństwo dzieci oraz sprawną organizację pracy przedszkola, opracowany został harmonogram:
6:00-8:55 – przyprowadzanie dzieci do przedszkola;
9:00 – śniadanie;
9:00-13:30 – przedszkole zamknięte ze względu na bezpieczeństwo dzieci. W przypadku konieczności wcześniejszego odbioru dziecka dostępny jest dzwonek przy drzwiach wejściowych;
13:00 – obiad;
13:30-14:00- otwarcie przedszkola, odbiór dzieci;
14:00-14:30 –  podwieczorek;
14:30-16:00 – otwarcie przedszkola, odbiór dzieci.

Dyżur w okresie wakacyjnym wyznaczany jest przez organ prowadzący.

Płatności za przedszkole dokonujemy do 15-tego dnia każdego miesiąca przelewem. Wpisujemy prawidłową kwotę, nazwę przedszkola, imię i nazwisko dziecka oraz numer grupy.  

Bank Spółdzielczy O/Brzeszcze
numer konta: 50 8446 1016 2002 0012 6928 0001

 

Warunki korzystania ze stołówki przedszkolnej oraz wysokość stawki za posiłki